Nola Motion
Örnsköldsvik
Årsmöte Föreningen Nola Motion
Protokoll
Tid och plats: 2023-09-25, i kvarterslokal i kv Ålen, Örnsköldsvik.

 1. Mötets öppnande
  Kjell E Mattsson öppnar mötet med 7 närvarande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  Till mötesordförande väljs Anders Nordin. Till mötessekreterare väljs Tommy
  Dickens.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
  Till protokolljusterare och rösträknare väljs Åke Söderlind.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
  Information om årsmötet har i god tid före mötet lagts ut på föreningens hemsida.
  Epost om mötet har skickats ut till samtliga medlemmar med angiven epostadress.
  Godkännes.
 5. Fastställande av dagordning
  Godkännes.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022-23
  Tommy redovisar. Godkännes.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2022-23
  Leif redovisar. Föreningens tillgångar är drygt 216 kkr och årets resultat drygt
  18 000 kr. Då ingår kommunens bidrag om 5000 kr även från förra året, som av
  olika skäl inkom först detta verksamhetsår. Godkännes.
 7. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2022-23
  Redovisas. Godkännes.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2022-23
  Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022-23.
 9. Fastställande av medlemsavgifter
  Kjell informerar att när föreningen startades 1974 fastställdes medlemsavgiften
  till 10 kr. Det motsvarar idag drygt 60 kr. Årsmötet beslutar trots det oförändrad
  medlemsavgift, dvs 50 kr.
 10. Fastställande av verksamhetsplan inkl budget för det kommande
  verksamhets-/räkenskapsåret
  Styrelsens förslag till verksamhetsplan, som i huvudsak innebär oförändrad
  verksamhet med viss förstärkning av ekonomin under verksamhetsåret, redovisas.
  Under punkt 13 Övriga frågor föreslås tillägg till planen dels betr inköp av ved,
  dels betr firande av 50-årsjubileum. Årsmötet godkänner med föreslagna tillägg.

Nola Motion
Örnsköldsvik

 1. Styrelsens förslag och inkomna förslag från medlemmar
  Inga förslag har inkommit.
 2. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år
  Valberedningen föreslår Kjell E Mattsson (omval). Beslutas.
  b) tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  Valberedningen föreslår Tommy Dickens (omval) och Peter Johansson (omval).
  Inget förslag till tredje ledamot föreligger varför mandatet föreslås vakant tills
  vidare. Beslutas.
  c) två ersättare i styrelsen för en tid av ett respektive två år
  Inga förslag. Båda ersättarmandaten föreslås vakanta. Uppdras till styrelsen och
  valberedningen att söka nya styrelseledamöter och ersättare. Beslutas.
  d) en stugfogde för en tid av ett år
  Valberedningen föreslår Anne-Louise Andersson. Beslutas.
  e) en revisor jämte en ersättare för en tid av ett år
  Valberedningen föreslår Åke Wiström resp Linnea Lindblad (båda omval).
  Beslutas.
  f) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses som
  sammankallande
  Årsmötet beslutar utse Nils G Sandin (sammankallande) och Åke Söderlind (båda
  omval).
 3. Övriga frågor
  a) Kjell redovisar att Jonas Nyström, Stranne, erbjuder 6 kubikmeter ved för
  800 kr kubikmetern, framkört till hotellet för 3000 kr, sammantaget 7800 kr.
  Köpet godkännes.
  b) Leif informerar att hemsidan hackats och därför nu fått nytt lösenord.
  c) Konstateras att föreningen fyller 50 år kommande år. Det ska firas.
  d) Kjell informerar om att det nu finns genomförbart förslag på nytt spår från
  Fjälltjärn till Hotellet som har färre backar.
  e) Styrelsen framför ett varmt tack till Elisabeth som sedan 2014 på ett utmärkt
  sätt skött uppdraget som stugfogde.
  f) Kjell framför med en ask Merci mötets tack till Anders Nordin som hanterat
  ordförandeskapet under årsmötet på ett föredömligt sätt.
 4. Anders Nordin tackar alla deltagare och avslutar mötet.

Vid protokollet:


Tommy Dickens, sekreterare Anders Nordin, mötesordförande

Justeras:

Åke Söderlind