Årsmöte Föreningen Nola Motion
Protokoll
Tid och plats: 2022-09-27, i kvarterslokal i kv Ålen, Örnsköldsvik.

 1. Mötets öppnande
  Kjell E Mattsson öppnar mötet med 9 närvarande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  Till mötesordförande väljs Anders Nordin. Till mötessekreterare väljs Tommy
  Dickens.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
  Till protokolljusterare och rösträknare väljs Lotta Matsson.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
  Epost om mötet har skickats ut till samtliga medlemmar med angiven
  epostadress. Godkännes.
 5. Fastställande av dagordning
  Godkännes.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021-22
  Har utskickats. Godkännes.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2021-22
  Leif redovisar. Föreningens tillgångar är drygt 198 kkr och årets resultat drygt
  3000 kr. Då ingår inte kommunens bidrag om 5000 kr, som av olika skäl inkom
  först efter verksamhetsårets slut.
  Godkännes.
  Leif informerar att hemsidan sedan en tid inte fungerar tillfredsställande. Det
  gäller dels de automatiska mejl som ska gå ut till medlemmarna när ny info läggs
  ut, dels redovisning av sponsorernas namn. Arbete för att lösa det pågår. Kjell får
  i uppdrag att kontakta Jan Dufva för hjälp.
 7. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2021-22
  Redovisas. Godkännes.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021-22
  Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021-22.
 9. Fastställande av medlemsavgifter
  Alternativ att höja medlemsavgiften till 51 kr (för att hänga på pågående inflation)
  resp 51,50 (för att täcka upp för swishkostnaden) diskuteras. De vinner dock inte
  gehör. Årsmötet beslutar oförändrad medlemsavgift, dvs 50 kr.

Nola Motion
Örnsköldsvik

 1. Fastställande av verksamhetsplan inkl budget för det kommande
  verksamhets-/räkenskapsåret
  Styrelsens förslag till verksamhetsplan, som i huvudsak innebär oförändrad
  verksamhet med viss förstärkning av ekonomin under verksamhetsåret, redovisas.
  Årsmötet godkänner.
 2. Styrelsens förslag och inkomna förslag från medlemmar
  Inga förslag har inkommit.
 3. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år
  Valberedningen föreslår Kjell E Mattsson (omval). Beslutas.
  b) tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  Valberedningen föreslår Leif Dahlberg (omval), Anne-Louise Andersson (omval)
  och Gunnar Eriksson (omval). Beslutas.
  c) två ersättare i styrelsen för en tid av ett respektive två år
  Inga förslag. Båda ersättarmandaten föreslås vakanta. Uppdras till styrelsen att
  söka två nya ersättare för en tid av ett respektive två år. Beslutas.
  d) en revisor jämte en ersättare för en tid av ett år
  Valberedningen föreslår Åke Wiström resp Linnea Lindblad (båda omval).
  Beslutas.
  e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses som
  sammankallande
  Årsmötet beslutar utse Nils G Sandin (sammankallande) och Åke Söderlind (båda
  omval).
 4. Övriga frågor
  Peter Johansson frågar om någon känner till statistiken från de räknare som
  kommunen lär ha uppsatta på Rutberget. Kjell svarar att statistiken finns hos
  Patrik eller Micke på kommunen. Ingen på mötet har kännedom om aktuella
  siffror.
  Kjell framför med en ask Merci mötets tack till Anders Nordin som hanterat
  ordförandeskapet under årsmötet på ett föredömligt sätt.
 5. Anders Nordin tackar alla deltagare och avslutar mötet.

Vid protokollet:


Tommy Dickens, sekreterare Anders Nordin, mötesordförande

Justeras:

Lotta Mattsson