Årsmöte Föreningen Nola Motion
Protokoll

Tid och plats: 2019-09-25, på Sweco, Örnsköldsvik.

1. Mötets öppnande
Kjell E Mattsson öppnar mötet med 7 närvarande.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till mötesordförande väljs Anders Nordin. Till mötessekreterare väljs Tommy Dickens.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare
Till protokolljusterare och rösträknare väljs Åke Söderlind.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Epost om mötet har skickats ut till samtliga medlemmar med angiven epostadress samt redovisats på föreningens hemsida tre veckor före mötet. Godkännes.

5. Fastställande av dagordning
Godkännes.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018-19
Redovisas. Godkännes. Under punkt 13 Övriga Frågor beslutas om ett tillägg i verksamhetsberättelsen om sophantering.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2018-19
Redovisas. Godkännes.

7. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2018-19
Redovisas. Godkännes.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018-19
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018-19.

9. Fastställande av medlemsavgifter
Årsmötet beslutar oförändrad medlemsavgift, dvs 50 kr.

10. Fastställande av verksamhetsplan inkl budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
Styrelsens förslag till verksamhetsplan, som i huvudsak innebär oförändrad verksamhet med viss förstärkning av ekonomin under verksamhetsåret, redovisas. Årsmötet godkänner.

11. Styrelsens förslag och inkomna förslag från medlemmar
Inga förslag har inkommit.

12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år
Valberedningen föreslår Kjell E Mattsson (omval). Beslutas.
b) tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år
Valberedningen föreslår Tommy Dickens, Elisabeth Lundkvist och Peter Johansson (samtliga omval). Beslutas.
c) en ersättare i styrelsen för en tid av två år
Valberedningen föreslår Anne-Louise Andersson. Beslutas.
d) en revisor jämte en ersättare för en tid av ett år
Valberedningen föreslår Åke Wiström resp Linnea Lindblad (båda omval). Beslutas.
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses som sammankallande
Årsmötet beslutar utse Nils G Sandin (sammankallande) och Åke Söderlind (båda omval).
f) en stugfogde för en tid av två år
Valberedningen föreslår Elisabeth Lundkvist (omval). Beslutas.
g) en styrelseledamot för en tid av ett år (fyllnadsval för avgångne Jennie Magnusson)
Inget förslag finns p.g.a. kort tid. Årsmötet uppdrar till styrelsen och valberedningen att söka en tillfällig ledamot till nästa årsmöte.

13. Övriga frågor
Nils Sandin ställer frågan om hur sophanteringen har fungerat efter styrelsens beslut 5 november 2018 att ta bort alla sopbehållare vid hotellet. Kjell informerar att det har fungerat väl. Beslutas att komplettera verksamhetsberättelsen med denna information.

14. Anders Nordin tackar alla och avslutar mötet. Och avtackas av Kjell med en ask Merci.

Vid protokollet:

—————————————- —————————————
Tommy Dickens, sekreterare          Anders Nordin, mötesordförande

Justeras:

—————————————-
Åke Söderlind