Årsmöte Föreningen Nola Motion

Protokoll                                                   

Tid och plats: 2020-09-23, på Sweco, Lasarettsgatan, Örnsköldsvik.

1.      Mötets öppnande
Kjell E Mattsson öppnar mötet med 9 närvarande.

2.      Val av ordförande och sekreterare för mötet

         Till mötesordförande väljs Anders Nordin. Till mötessekreterare väljs Tommy Dickens.                    

3.      Val av protokolljusterare och rösträknare

         Till protokolljusterare väljs Nils G Sandin. Till rösträknare väljs Åke Söderlind.

4.      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

         Epost om mötet har skickats ut till samtliga medlemmar med angiven epostadress samt redovisats på föreningens hemsida tre veckor före mötet. Godkännes.

5.      Fastställande av dagordning

         Godkännes.

6.      a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019-20
Redovisas. Godkännes.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2019-20
Redovisas. Godkännes.

7.      Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2019-20
Redovisas. Godkännes.

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019-20
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019-20.

9.      Fastställande av medlemsavgifter
Årsmötet beslutar oförändrad medlemsavgift, dvs 50 kr.

10.    Fastställande av verksamhetsplan inkl budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
Styrelsens förslag till verksamhetsplan, som i huvudsak innebär oförändrad verksamhet med viss förstärkning av ekonomin under verksamhetsåret, redovisas. Årsmötet godkänner.

11.    Styrelsens förslag och inkomna förslag från medlemmar

         Inga förslag har inkommit.

12.    Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år
Valberedningen föreslår Kjell E Mattsson (omval). Beslutas.

         b) tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år
Valberedningen föreslår Leif Dahlberg på två år och Helena Morin på ett år (båda omval). Den tredje ledamotplatsen vakant. Beslutas.

         c) en ersättare i styrelsen för en tid av två år
Valberedningen föreslår Gunnar Eriksson (omval). Beslutas.

         d) en revisor jämte en ersättare för en tid av ett år
Valberedningen föreslår Åke Wiström resp Linnea Lindblad (båda omval). Beslutas.
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses som sammankallande
Årsmötet beslutar utse Nils G Sandin (sammankallande) och Åke Söderlind (båda omval).
f) en stugfogde för en tid av två år
Valberedningen föreslår Elisabeth Lundkvist (omval). Beslutas.

13.    Övriga frågor
Kjell informerar att Elisabeth och Magnus fyllt vedboden med ny ved.
Beträffande sponsorer ska Leif göra nytt försök med Övik Energi och Carstedts. Kjell kontaktar Intersport.
Samarbetet med Hägglunds skidor har upphört.


14.    Anders Nordin tackar alla och avslutar mötet.Och avtackas av Kjell med en ask Merci.

Vid protokollet:

—————————————-                   —————————————

Tommy Dickens, sekreterare                             Anders Nordin, mötesordförande

Justeras:

—————————————-

Nils G Sandin