Årsmöte Föreningen Nola Motion
Protokoll

Tid och plats: 2018-09-24, på Café UH, Örnsköldsvik.

1. Mötets öppnande
Kjell E Mattsson öppnar mötet med 10 närvarande.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till mötesordförande väljs Bo Edman. Till mötessekreterare väljs Tommy Dickens.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare
Till protokolljusterare och rösträknare väljs Elisabeth Lundqvist och Åke Söderlind.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Epost om mötet har skickats ut till samtliga medlemmar med angiven epostadress tre veckor före mötet. (Av misstag annonserades inte på hemsidan som planerat, men det bedöms inte ha påverkat deltagandet på årsmötet.) Godkännes.

5. Fastställande av dagordning
Godkännes med tillägg att ett fyllnadsval ska göras under punkt 12.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017-18
Redovisas. Godkännes.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2017-18
Redovisas. Godkännes.

7. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2017-18
Redovisas. Godkännes.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017-18
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017-18.

9. Fastställande av medlemsavgifter
Årsmötet beslutar oförändrad medlemsavgift, dvs 50 kr.

10. Fastställande av verksamhetsplan inkl budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
Styrelsens förslag till verksamhetsplan, som i huvudsak innebär oförändrad verksamhet med viss förstärkning av ekonomin under verksamhetsåret, redovisas. Årsmötet godkänner.

11. Styrelsens förslag och inkomna förslag från medlemmar
Inga förslag har inkommit.

12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år
Valberedningen föreslår Kjell E Mattsson (omval). Beslutas.
b) tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år
Valberedningen föreslår Leif Dahlberg, Jennie Magnusson (båda omval) och Helena Morin. Beslutas.
c) en ersättare i styrelsen för en tid av två år
Valberedningen föreslår Gunnar Eriksson (omval). Beslutas.
d) en revisor jämte en ersättare för en tid av ett år
Valberedningen föreslår Åke Wiström resp Linnea Lindblad (båda omval). Beslutas.
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
Årsmötet beslutar utse Nils G Sandin (sammankallande) och Åke Söderlind.
f) en stugfogde för en tid av ett år
Årsmötet beslutar utse Elisabeth Lundqvist (omval).
g) en styrelseledamot för en tid av ett år (fyllnadsval) som ersätter avgångne Robert Åström
Valberedningen föreslår Peter Johansson. Beslutas.

13. Övriga frågor
Bo Edman informerar
– att flishögarna vid Fjälltjärn ska köras ut till fyllnadsplatserna i vinter
– att vindskivor mm på vindskydden ska bytas
– att röjning längs spåren kommer att utföras i vinter
– att en flytt av vindskyddet vid Fjälltjärn till Tomten ska övervägas
– att nya skyltar ska sättas upp vid infarterna till Rutbergsområdet
– att kommunen kommer att skicka ut inbjudan till samrådsmöte i höst.
Kjell lyfter frågan om hur vi ska lösa sophanteringen vid hotellet. Ett förslag är att ta bort alla papperskorgar och hänvisa till att var och en tar hem sina sopor. Bo meddelar att kommunen har samma planer.

14. Bo Edman tackar alla och avslutar mötet. Och avtackas av Kjell med en ask Merci.

Vid protokollet:

—————————————- —————————————
Tommy Dickens, sekreterare Bo Edman, mötesordförande

Justeras:

—————————————- —————————————
Elisabeth Lundqvist Åke Söderlind