Årsmöte föreningen Nola Motion

Protokoll                                             

 

Tid och plats: 2016-09-26, Swecos kontor, Örnsköldsvik.

 

 1. Mötets öppnande Kjell E Mattsson öppnar mötet med 8 närvarande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till mötesordförande väljs Bo Edman. Till mötessekreterare väljs Tommy Dickens.

 

 1. 3. Val av protokolljusterare och rösträknare

         Till protokolljusterare väljs Robert Åström och till rösträknare väljs Bo Andrén.

 

 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

         Annons om mötet har varit införd i ÖA den 2 september 2016, mötet har annonserats på föreningens hemsida och epost har skickats ut till samtliga medlemmar med epostadress. Godkännes.

 

 1. Fastställande av dagordning

         Godkännes.

 

 1. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015-16 Redovisas. Godkännes. b) Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2015-16 Redovisas. Godkännes.
 2. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2015-16 Redovisas. Godkännes.

        

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2015-16 Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015-16.

 

 1. Fastställande av medlemsavgifter Årsmötet beslutar oförändrad medlemsavgift, dvs 50 kr.

 

 1. Fastställande av verksamhetsplan inkl budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret Styrelsens förslag till verksamhetsplan, som i huvudsak innebär oförändrad verksamhet med viss förstärkning av ekonomin under verksamhetsåret, redovisas. Årsmötet godkänner.

 

 1. Styrelsens förslag och inkomna förslag från medlemmar

Inga förslag har inkommit.

 

 1. Val av a) föreningens ordförande för en tid av ett år. Valberedningen föreslår Kjell E Mattsson (omval). Beslutas.
 2. b) tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år. Valberedningen föreslår Leif Dahlberg (omval) och Katrin Rosenblom (omval). Vakant plats föreslås tills vidare vara vakant. Beslutas.
 3. c) en ersättare i styrelsen för en tid av två år. Valberedningen föreslår Gunnar Eriksson (omval). Beslutas.
 4. d) en revisor jämte en ersättare för en tid av ett år. Valberedningen föreslår Åke Wiström resp Linnea Lindblad (båda omval). Beslutas. e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Årsmötet beslutar utse Björn Sundström (sammankallande, omval) och Jennie Magnusson (nyval). Jennie är ej vidtalad så platsen blir vakant om Jennie avstår.

 

 1. Föreningens firmatecknare Beslutas att ordförande Kjell E Mattsson och kassör Leif Dahlberg var för sig får teckna firma.

 

 1. Övriga frågor a) Kjell informerar – att det är önskvärt att ändringar på hemsidan ska aviseras genom automatisk epost till medlemmarna – att Nola Motion kan hjälpa till och sätta upp nya skyltar på Rutberget – att behov finns av utökade parkeringsmöjligheter vid Kättingvägens början – att nytt förslag till arrendekontrakt är utformat och utskickat till de fem markägarna av Sörvästansjö S:1 – att Nola Motion undersöker möjligheten att få sätta upp en web-kamera i Rutbergsterrängen. b) Bo Edman informerar – att resurserna för naturvårdsarbete nu är mindre än tidigare – att kommunen kommer att kalla till möte i höst liksom förra året – att spåret från Fjälltjärn nu förbättrats med träramper där det behövs – att skyltar hur man ska parkera på Fjälltjärns parkering ska sättas upp i höst – att gåspåret från Västansjö bygdegård till Huggsjöstugan nu förbättrats – att fler träd vid Huggsjöstugan ska tas ned och att golvet i stugan ska slipas – att ny nedfart från Tomten till Hotellet ska undersökas. Detta liksom vindskyddets framtid ska diskuteras med markägaren – att Bengt Sjölund kommer att gallra kring vindskyddet Fäbohöjden – att kommunen ska kolla om statusen på skogsbilvägen till Västeralnö fäbodar kan aviseras på skidspår.se.
 2. Bo Edman avslutar mötet.

 

Vid protokollet:

 

—————————————-                         —————————————

Tommy Dickens, sekreterare                              Bo Edman, mötesordförande

 

Justeras:

 

—————————————-

Robert Åström