Årsmöte Föreningen Nola Motion

Protokoll                                             

 

Tid och plats: 2015-09-21, Swecos kontor.

 

 1. Mötets öppnande Kjell E Mattsson öppnar mötet med 8 närvarande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till mötesordförande väljs Anders Nordin. Till mötessekreterare väljs Tommy Dickens.

 

 1. 3. Val av protokolljusterare och rösträknare

         Till protokolljusterare och rösträknare väljs Bo Andrén.

 

 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

         Annons om mötet har varit införd i ÖA den 29 augusti 2015, anslag har suttit uppe på hotellet samt på föreningens hemsida. Godkännes.

 

 1. Fastställande av dagordning

         Godkännes.

 

 1. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15 Redovisas. Godkännes. b) Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2014-15 Redovisas. Godkännes.
 2. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under 2014-15 Redovisas. Godkännes.

        

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2014-15 Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014-15.

 

 1. Fastställande av medlemsavgifter Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, dvs 50 kr, vilket årsmötet beslutar.

 

 1. Fastställande av verksamhetsplan inkl. budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret Styrelsens förslag, som i huvudsak innebär oförändrad verksamhet med viss förstärkning av ekonomin under verksamhetsåret, redovisas. Årsmötet godkänner.

 

 1. Styrelsens förslag och inkomna förslag från medlemmar

Inga förslag har inkommit.

 

 1. Val av a) föreningens ordförande för en tid av ett år. Valberedningen föreslår Kjell E Mattsson (omval). Beslutas.
 2. b) tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år. Valberedningen föreslår Tommy Dickens (omval), Elisabeth Lundkvist (nyval) och Robert Åström (omval). Maria Norenius har av tidsskäl lämnat styrelsen och platsen föreslås tills vidare vakant. Beslutas.
 3. c) en ersättare i styrelsen för en tid av två år. Valberedningen föreslår Per Hägglund (omval). Beslutas.
 4. d) en revisor jämte en ersättare för en tid av ett år. Valberedningen föreslår Åke Wiström resp. Linnea Lindblad (båda omval). Beslutas. f) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Årsmötet beslutar utse Björn Sundström (sammankallande) och Birgitta Forsberg (båda omval).

 

 1. Övriga frågor
 2. a) Kjell informerar att Elisabeth Lundkvist, som nu invalts i styrelsen, också har uppdraget som stugfogde. b) Avgående styrelseledamöter Maria Norenius och Jennie Magnusson, som inte hade möjlighet att delta på årsmötet kommer att avtackas senare. Jennie, som nyligen fått barn, kommer dessutom att uppvaktas av den anledningen. c) De sista insatserna på grillstugan, såsom grillgaller och plåtskoning av skorstenen, kommer att genomföras kommande vecka. Därmed är allt klart inför den stora invigningen av grillstugan som äger rum söndagen den 4 oktober. Markägare, sponsorer och medhjälpare, totalt ca 50 personer samt ev medföljande, har inbjudits. På hemsidan finns information om grillstugans tillblivelse.
 3. Anders Nordin avslutar mötet.

                     

 

Vid protokollet:

 

—————————————-                         —————————————

Tommy Dickens, sekreterare                              Anders Nordin, mötesordförande

 

Justeras:

 

—————————————-

Bo Andrén

 

NOLA MOTIONS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-15

Styrelsen för Nola Motion får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15 (från 1 augusti 2014 till och med 31 juli 2015). Föreningen är politiskt och religiöst neutral.

Styrelsen har under året bestått av:

Kjell E Mattsson, ordf., Maria Norenius, vice ordf., Tommy Dickens, sekr.,  Leif Dahlberg, kassör Jennie Magnusson, ledamot,  Robert Åström, ledamot, Katrin Rosenblom, ledamot, Per Hägglund, ersättare, och Gunnar Eriksson, ersättare.

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten. Antalet medlemmar i Nola Motion var vid verksamhetsårets slut ca 282 st. Målet, som var att fortsätta öka medlemsantalet från ca 270 vid verksamhetsårets början, har därmed uppfyllts.

Styrelsens arbete har under verksamhetsåret framför allt varit inriktat på att genomföra en grillstuga i anslutning till hotellet, men också att se till att hotellet som vanligt fungerar väl och att söka nya lösningar som kan utveckla Rutbergsterrängen som helhet.

Årsmöte hölls på Sweco den 22 september med endast 10 närvarande.

Den 5 oktober 2014 hade vi arbetsdag och styrelsemöte på hotellet. Vi städade hotellet och röjde sly.

Den 15 oktober  besökte Kjell och Tommy föreningens förste ordförande Lars-Erik Hägglund med familj i Byviken.

Den 19 oktober hade vi markägarmöte på Västansjö bygdegård.

Den 21 oktober hade vi möte med kommunens representanter om deras förslag till skyltplan för Rutbergsterrängen.

Den 23 oktober assisterade vi Holmens Kjell Johansson som avverkade nedanför termometertallen för en säkrare nedfart.

Leif tillverkade skyltar med Högsta Kustlinjen, som satts upp vid uppfarterna och vid hotellet.

I mars fick vi fina artiklar i både Tidningen 7 och ÖA om Rutberget och det stundande 25-årsjubileumet och Gå-på-tur-dagen den 15 mars.

Den 15 mars stod Hotell Rutberget än en gång som värdstuga för ”Gå på tur”, som organiseras av kommunen. En vacker vinterdag med sol, blå himmel och kallgrader. Samtidigt passade Nola Motion på att fira Hotell Rutbergets 25-årsjubileum. Det var nämligen 1990 som föreningen

Nola Motion färdigställde det nya hotellet. Vi hade tipsrunda och korsord, skapat av Bengt Ivansson. Vi serverade kaffe, saft, jubileumstårta och 250 korvar, som tog slut. Det var många barnfamiljer och allmänt trivsamt. Servicepersonalen var i elden hela dagen. Kommunalrådet Per Nylén och kultur- och fritidsnämndens ordförande Anna Sundberg höll tal och överlämnade två gåvor, dels en fågelholk döpt till Lilla Hotell Rutberget, dels ett presentkort på 2000 kr, som ett bidrag till den planerade grillstugan.

Den 19 mars och 24 april kördes materialet till grillstugan upp på Rutberget med BAEs bandvagn. Vi var många som hjälpte till att lasta och bära. Den 11 maj grundlades grillstugan under Rolf Grundbergs ledning. Och i slutet av maj timrade Kjell Johansson upp byggnaden, och arbete med tak, skorsten, fönster, dörr, grillbord, trapp mm fortsatte under sommaren. Vid verksamhetsårets slut återstår endast några detaljer på bygget.

Under verksamhetsåret har vi fått flera nya sponsorer som får sina namn presenterade på vår hemsida. För att säkra att hotellet hålls i städat skick har vi även denna skidsäsong haft en skötsellista, där ett femtontal engagerade skidåkare tagit ansvar för en vecka var.

Styrelsen kan konstatera att Nola Motion genomfört ännu ett lyckat år på Rutberget med många nöjda besökare på hotellet.

Örnsköldsvik i september 2015 Föreningen Nola Motion E u

………………………………… Tommy Dickens, sekr.