NOLA MOTION

naturlig, ideell förening med hemort i Örnsköldsviks kommun.


Verksamhetsidé
2013-09-18


Vi vill bedriva vår verksamhet så att människor, med hjälp av motion och friluftsliv, utvecklas po­sitivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Motion och friluftsliv är fysiska aktiviteter. Kroppen är skapad för sådana aktiviteter. Därför är de bra och utvecklande för oss människor. Genom den typen av verksamheter tränar vi och ut­vecklar kroppen så att vi mår bra och kan prestera mera i vardagen. Detta gäller inte minst dem som har fysiska eller psykiska handikapp. Genom att vara kontinuerligt aktiva vidmakthåller vi vitala funktioner även när vi blir äldre. Sådana verksamheter har på så sätt stor betydelse för folkhälsan.

Motion och friluftsliv ger också gemenskap. För många är kamratskapet i föreningen ett avgö­rande skäl att engagera sig. Många får i föreningen en trygg social gemenskap. De lär sig att respektera och umgås med andra människor, också över generationsgränser, kulturella och et­niska gränser. Samhörigheten i vår förening motverkar människors isolering. Motion och fri­luftsliv ger därmed, rätt bedriven, ett mervärde som ska vara tillgängligt för alla som vill.

Motion och friluftsliv är lika viktigt för kvinnor som för män, för flickor som för pojkar. Vi delar på ansvaret för utvecklingen genom att inom föreningen ta tillvara såväl kvinnors som mäns olika erfarenheter och värderingar som ledare. Vi fördelar och utformar också uppdragen så att både kvinnor och män kan medverka.

I vår förening är medlemmarna med av egen fri vilja. De utformar och leder själva verksamheten. Att vara delaktig och ta gemensamt ansvar ger verksamheten ett mervärde. De medverkar häri­genom till en positiv utveckling i samhället. Det ideella engagemanget utgör i sig en kraft att vär­na om.

Alla är vi beroende av och vill ha en ren och frisk miljö att överlämna till våra barn. Medvetenhet om miljöns krav och människans påverkan är en viktig del av barns och ungdomars fostran. Vår förening tar sitt ansvar genom att så långt det är möjligt anpassa verksamheten så att den inte påverkar miljön negativt. Här har vi, mot bakgrund av bl a markägarnas befogenheter och syn­punkter samt allemansrätten, ett särskilt ansvar förenat med såväl skyldigheter som rättigheter.

Därför vill vi utforma vår verksamhet så att

     den utvecklas och förbättras till form och innehåll

     alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska
       och psykiska förutsättningar, får vara med i vår förening

     den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika
       samhällsgrupper

     de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin
       verksamhet

     den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap

     den genomförs i en drog- och dopingfri miljö