Årsmöte Föreningen Nola Motion
Protokoll

Tid och plats: 2017-09-25, Swecos kontor, Örnsköldsvik.

1. Mötets öppnande
Kjell E Mattsson öppnar mötet med 9 närvarande.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till mötesordförande väljs Bo Edman. Till mötessekreterare väljs Tommy Dickens.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare
Till protokolljusterare väljs Björn Sundström och till rösträknare väljs Bo Andrén.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Annons om mötet har varit införd i ÖA den 6 september 2017, mötet har annonserats på föreningens hemsida och epost har skickats ut till samtliga medlemmar med epostadress. Godkännes.

5. Fastställande av dagordning
Godkännes.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016-17
Redovisas. Godkännes.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2016-17
Redovisas. Godkännes.

7. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2016-17
Redovisas. Godkännes.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016-17
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016-17.

9. Fastställande av medlemsavgifter
Årsmötet beslutar oförändrad medlemsavgift, dvs 50 kr.

10. Fastställande av verksamhetsplan inkl budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
Styrelsens förslag till verksamhetsplan, som i huvudsak innebär oförändrad verksamhet med viss förstärkning av ekonomin under verksamhetsåret, redovisas. Årsmötet godkänner.

11. Styrelsens förslag och inkomna förslag från medlemmar
Kjell E Mattsson föreslår att styrelsen verkar för att en skylt med bild på Rutberget sätts upp längs Hästmarksvägen vid utfart från Må. Godkännes.

12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år.
Valberedningen (Björn Sundström) föreslår Kjell E Mattsson (omval). Beslutas.
b) tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
Valberedningen föreslår Tommy Dickens, Elisabeth Lundkvist och Robert Åström (samtliga omval). Beslutas.
c) en ersättare i styrelsen för en tid av två år.
Valberedningen föreslår Per Hägglund (omval). Beslutas.
d) en revisor jämte en ersättare för en tid av ett år.
Valberedningen föreslår Åke Wiström resp Linnea Lindblad (båda omval). Beslutas.
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
Årsmötet beslutar utse Björn Sundström (sammankallande, omval), som snarast vill avgå. Årsmötet uppdrar därför till styrelsen att ta fram två nya ledamöter som får ersätta Björn med styrelsebeslut.

13. Övriga frågor
Från förra årsmötet kvarstod några obesvarade frågor:
Leif Dahlberg informerar att frågan om att ändringar på hemsidan ska aviseras genom automatisk epost till medlemmarna ej är löst.
Kjell E Mattsson informerar att han fortsätter undersöka möjligheten att få sätta upp en web-kamera i Rutbergsterrängen.
Bo Edman informerar
– att skyltar hur man ska parkera på Fjälltjärns parkering ska sättas upp i höst
– att åtgärderna vid och i Huggsjöstugan nu är färdiga
– att kommunen fortsätter undersöka ny nedfart från Tomten till Hotellet. Frågan om vindskyddet på Tomten kan dock inte lösas förrän mer resurser tilldelas verksamheten
– att det nu är gallrat kring vindskyddet Fäbohöjden
– att kommunen inte ser någon lösning på hur den dagsaktuella statusen på skogsbilvägen till Västeralnö fäbodar ska kunna aviseras på skidspår.se.

14. Bo Edman avslutar mötet.

Vid protokollet:

—————————————- —————————————
Tommy Dickens, sekreterare Bo Edman, mötesordförande

Justeras:

—————————————-
Björn Sundström