Årsmöte Föreningen Nola Motion
Protokoll

Tid och plats: 2013-02-27, UH.

1. Mötets öppnande
Kjell E Mattsson öppnar mötet med 15 närvarande.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till mötesordförande väljs Bo Edman. Till mötessekreterare väljs Tommy Dickens.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Till protokolljusterare väljs Maria Norenius och Bengt Ivansson. Till rösträknare väljs Rolf Näslund.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Brev om årsmötet har utskickats till samtliga medlemmar och information om mötet har anslagits på Hotell Rutberget. Godkännes.

5. Fastställande av dagordning
Fastställes med tillägg under övriga frågor.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012. Redovisas.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för 2012. Redovisas.

7. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under 2012. Redovisas. Revisor konstaterar att räntan på innestående medel är relativt låg.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2012
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012.

9. Styrelsens förslag och inkomna förslag från medlemmar
Styrelsen föreslår att brutet räkenskapsår ska tillämpas med start 1 augusti 2013. Nästa årsmöte hålls i september 2013. Motivet är att föreningens verksamhet i huvudsak är förlagd till vinterperioden. Styrelsen föreslår att nya stadgar föreläggs kommande årsmöte. Årsmötet beslutar att räkenskapsåret i fortsättningen ska vara från 1 augusti till 31 juli följande år. Inga förslag har inkommit från medlemmarna.

10. Fastställande av medlemsavgift för 2013
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, dvs 50 kr, vilket årsmötet beslutar.

11. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för 2013
Styrelsens förslag, som i huvudsak innebär oförändrad verksamhet, redovisas. Årsmötet godkänner.
12. Val av
a) föreningens ordförande till nästa årsmöte 2013. Valberedningen föreslår att Kjell E Mattsson väljs för 1 år. Beslutas.
b) en ledamot till nästa årsmöte 2013 resp tre ledamöter till årsmötet 2014. Valberedningen föreslår Roberts Åström resp Leif Dahlberg, Hans Engström och Maria Norenius. Beslutas.
c) en ersättare till nästa årsmöte 2013 resp en ersättare till årsmötet 2014. Valberedningen föreslår Per Hägglund resp Gunnar Eriksson. Beslutas.
d) en revisor jämte ersättare fram till nästa årsmöte 2013. Valberedningen föreslår Åke Wiström resp Linnea Lindblad. Beslutas.
e) två ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande, till nästa årsmöte 2013. Årsmötet beslutar utse Björn Sundström (sammankallande) samt Jennie Magnusson.

13. Övriga frågor
a) Inkomna motioner. Inga.
b) Avtackning av avgående funktionärer. Rolf Näslund och Bengt Ivansson avtackas med blommor och den kommande boken ”Rutberget i våra hjärtan”.
c) Enar Lund önskar mer information om vad som planeras i området med hänvisning till utskickat brev till medlemmarna. Kjell E Mattsson redovisar pågående dialog med kommunen mm. Diskussion. Uppdras till styrelsen att fundera vidare på framförda synpunkter.
d) Informeras om kommande Gå-på-tur-dag på Hotell Rutberget den 10 mars.
e) Informeras om kommande närradioprogram om Rutberget den 5 mars.

14. Bo Edman avslutar mötet.

Vid protokollet:

—————————————- —————————————
Tommy Dickens, sekreterare        Bo Edman, mötesordförande

Justeras:

—————————————- —————————————-
Maria Norenius                                   Bengt Ivansson

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Styrelsen för Nola Motion får härmed avge verksamhetsberättelse för år 2012. Föreningen är politiskt och religiöst neutral.

Styrelsen har under året bestått av:

Kjell E Mattsson, ordf Rolf Näslund, kassör
Tommy Dickens, sekr Carina Olofsson, ledamot
Hans Engström, ledamot Robert Åström, ledamot
Maria Norenius, tillf ledamot Per Hägglund, ersättare
Gunnar Eriksson, ersättare

Föreningens förre ordförande Ove Berggren avled tragiskt i januari 2012. Eftersom Ove hade tagit på sig ett stort ansvar i föreningens arbete, ledde det till diskussioner i den förra styrelsen hur man skulle agera vidare. Till slut visade det sig att det fanns personer villiga att gå in och ta ansvar i föreningens styrelse och den kunde därmed leva vidare.

Styrelsen har under året haft 3 protokollförda möten. Antalet medlemmar i Nola Motion var 104 st under 2012.

Styrelsens arbete har under året varit inriktat på dels att se till att hotellet fungerar väl, dels att söka nya lösningar som kan utveckla Rutbergsterrängen som helhet och förbättra miljön kring hotellet.

Den 25 augusti träffades de flesta från styrelsen, flera med familjemedlemmar, vid hotellet för att städa i och utanför detta inför vintersäsongen. Plats grävdes intill hotellet för fikabordet. Sly röjdes.

Den 21 oktober inbjöd vi markägarna (5 st) till en träff med fika i bygdegården i Västansjö. Tre markägare kom. Arrendet, åtgärder i området såsom nedtagning av träd, rivning av gamla hotellet mm diskuterades. Avsikten är att varje år inbjuda till motsvarande träff.

Vid möten med kommunens representanter Bosse Edman och Patrik Kallin under året diskuteras ett flertal åtgärder på spårsystem mm i Rutbergsterrängen som kommunen successivt kommer att genomföra.

Nya stadgar för föreningen har arbetats fram och kommer att föreläggas årsmötet. Styrelsen tackar för det år som gått och ser fram mot nästa verksamhetsår.

Föreningen Nola Motion
E u

…………………………………
Tommy Dickens, sekr

 

Årsmöte Föreningen Nola Motion
Protokoll

Tid och plats: 2013-09-18, UH.

1. Mötets öppnande
Kjell E Mattsson öppnar mötet med 9 närvarande.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till mötesordförande väljs Bo Edman. Till mötessekreterare väljs Tommy Dickens.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Till protokolljusterare väljs Jennie Magnusson. Till rösträknare väljs Kjell Larsson.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Annons om mötet har varit införd i ÖA den 30 augusti 2013 och information om mötet har anslagits på Hotell Rutberget. Godkännes.

5. Fastställande av dagordning
Fastställes med tillägg under övriga frågor.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret del av 2013.
Redovisas. Godkännes.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret del av 2013.
Redovisas. Godkännes.

7. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under del av 2013.
Redovisas. Godkännes.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för del av 2013
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för del av 2013.

9. Godkännande av stadgar för Nola Motion
Förslag till stadgar utdelas. Diskuteras hur medlemmarna ska meddelas om årsmöte. Konstateras att annons i ortstidningen är tillfyllest men ambitionen är att mejla till alla medlemmar. Diskuteras eventuell hemsida som styrelsen utreder. Kjell Larsson föreslår Johan Andersson som medhjälpare. Beslutas att godkänna stadgeförslaget daterat 2013-09-12.

10. Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, dvs 50 kr, vilket årsmötet beslutar.

11. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget
Styrelsens förslag, som i huvudsak innebär oförändrad verksamhet med nollresultat, redovisas. Årsmötet godkänner.
12. Styrelsens förslag och inkomna förslag från medlemmar
Inga förslag har inkommit.

13. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år.
Valberedningen föreslår Kjell E Mattsson. Beslutas.
b) tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
Valberedningen föreslår Tommy Dickens och Robert Åström. Kjell E Mattsson föreslår Jennie Magnusson. Beslutas.
c) en ersättare i styrelsen för en tid av två år.
Valberedningen föreslår Per Hägglund . Beslutas.
d) en stugfogde för en tid av två år.
Kjell E Mattsson föreslår Rolf Näslund. Beslutas.
e) en revisor jämte en ersättare för en tid av ett år.
Valberedningen föreslår Åke Wiström resp Linnea Lindblad. Beslutas.
f) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Årsmötet beslutar utse Björn Sundström (sammankallande) samt uppdra till styrelsen att utse en ledamot.

14. Övriga frågor
a) Bo Edman redovisar pågående planering för ett nytt vindskydd på en myr längs spåret från Fjälltjärn mot termometertallen, som sker i samarbete med Nola Motion. Tanken är att vindskyddet ska bli attraktivt för barnfamiljer. Årsmötet förordar ett vinkelbyggt vindskydd (typ Allvädershörna). Inriktningen är att ha vindskyddet klart till kommande skidsäsong.
b) Avtackning med chokladask till avgående funktionär Carina Olofsson (ej närvarande) samt ordförande Bo Edman.

15. Bo Edman avslutar mötet.

Vid protokollet:

—————————————- —————————————
Tommy Dickens, sekreterare Bo Edman, mötesordförande

Justeras:

—————————————-
Jennie Magnusson

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013
(till och med 31 juli)

Styrelsen för Nola Motion får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 (till och med 31 juli, då det nya, brutna verksamhetsåret startade). Föreningen är politiskt och religiöst neutral.

Styrelsen har under året bestått av:

Kjell E Mattsson, ordf Leif Dahlberg, kassör
Tommy Dickens, sekr Carina Olofsson, ledamot
Hans Engström, ledamot Robert Åström, ledamot
Maria Norenius, ledamot Per Hägglund, ersättare
Gunnar Eriksson, ersättare

Styrelsen har under året haft 2 protokollförda möten. Antalet medlemmar i Nola Motion var vid verksamhetsårets slut 220 st. Det innebar mer än en fördubbling (från 104 st) av medlemsantalet. Målet var att nå 200 medlemmar vilket alltså klarades med god marginal.

Styrelsens arbete har under året varit inriktat på dels att se till att hotellet fungerar väl, dels att söka nya lösningar som kan utveckla Rutbergsterrängen som helhet och förbättra miljön kring hotellet.

Den 17 februari besökte Tidningen 7 Hotellet och gjorde ett mycket trevligt reportage i tidningen. Det gjorde också ÖA. Reportagen presenterades den 1 mars i båda tidningarna med fantastiskt fina bilder.

Årsmöte hölls på UH den 27 februari.

Den 5 mars fick Rutberget och Hotellet vara tema i Örnsköldsviks närradio med Tommy Dickens som programvärd.

Den 10 mars stod Hotell Rutberget som värdstuga för ”Gå på tur”, som organiseras av kommunen. En vacker vinterdag med sol, blå himmel och -10 grader. 200 korvar tog slut och 210 skrev på lotterilistan. 68 lämnade in tipset men bara 10 det förträffliga korsordet, skapat av Bengt Ivarsson. Vi serverade kaffe, saft och korvar. Det var många barnfamiljer och allmänt trivsamt. Kjell, Leif, Per, Tommy och Kjell Larsson var i elden hela dagen.

På styrelsemöte 27 mars presenterade Sture Lindblad sin nya bok ”Rutberget i våra hjärtan”. Mycket uppskattat. Vi köpte ett antal för att kunna överlämna som tack för insatser för föreningen.

Vi hade en härlig vårvintersäsong med många besökare på Hotellet. Där finns en fräsch karta över terrängen att köpa. Vi lade också ut informationsblad om föreningen.

Den 8 april hjälptes vi åt att köra upp och lasta in 68 säckar ved som vi fått köpa till bra pris av Kjell Larsson.

Samma dag uppvaktade ordförande och sekreterare det nya Elite Plaza Hotel i Inre hamnen med blommor och brev och hälsade dem välkomna till staden. Och hoppades på ett gott samarbete i turistbranschen oss hotellägare emellan.

Den 10 april skedde något stort på Rutberget. Kommunfolk, markägare och några från Nola Motion (Kjell, Rolf, Tommy och Bosse Andrén) brände det gamla hotellet (en f d skogshuggarkoja) som fungerat som raststuga sedan 70-talet fram till 1990 då nya Hotellet invigdes. En rejäl brasa blev det.

Samma dag överlämnade ordförande och sekreterare Sture Lindblads bok till Bengt Ivansson (revisor och korsordsmakare), Birgit Berggren (bortgångne Oves fru) och Gunilla Fällström, som vann korsordstävlingen. Boken har också skickats till Nola Motions(klubbs) förste ordförande Lars-Erik Hägglund, Trehörningsjö.

Den 31 juli avslutades verksamhetsåret 2013.

Örnsköldsvik i september 2013
Föreningen Nola Motion
E u

…………………………………
Tommy Dickens, sekr