Årsmöte Föreningen Nola Motion
Protokoll

Tid och plats: 2012-02-29, UH.

1. Mötets öppnande
Bengt Ivansson öppnar mötet med 13 närvarande. Rolf Näslund informerar om föreningens bakgrund, bl a att den bildades 1975 i första hand för motionsaktiviteter. Kojan på Rutberget arrenderades och 1990 invigdes det nya Rutbergshotellet.

2. Godkännande av föredragningslistan
Godkännes.

3. Föregående årsmötesprotokoll från 2011 uppläses

4. Val av ordförande för mötet
Till mötesordförande väljs Bo Edman.

5. Val av sekreterare för mötet
Till mötessekreterare väljs Tommy Dickens.

6. Val av två justeringsmän för mötet
Till justeringsmän väljs Hans Engström och Gunnar Eriksson.

7. Frågan om mötets behöriga utlysande
Medlemmarna har fått personlig kallelse och annons har varit införd i ÖA. Godkännes.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011
Rolf Näslund redovisar muntligt årets verksamhet, bl a att Rutbergshotellet som vanligt har varit öppet året runt, dygnet runt med tillgång till ved, vatten och saft för alla. Skyltar har satts upp på myrarna. Godkännes.

9. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2011
Rolf Näslund redovisar årets kassarapport. Föreningens behållning vid årets slut är 113 666,63 kr. Godkännes.

10. Revisorns berättelse
Bengt Ivansson redovisar årets revionsberättelse. Godkännes.

11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2011.

12. Val av ordförande
Kjell E Mattsson väljs för 1 år.

13. Val av kassör
Punkten utgår. Rolf Näslund är vald för ytterligare 1 år.

14. Val av sekreterare
Bo Andrén har avsagt sig uppdraget. Tommy Dickens väljs för 2 år.

15. Val av tre styrelseledamöter
Carina Olofsson väljs för 2 år. Hans Engström och Robert Åström väljs för 1 år.

16. Val av två suppleanter
Per Hägglund och Gunnar Eriksson väljs för 1 år.

17. Val av valberedning
Jennie Magnusson och Björn Sundström väljs för 1 år.

18. Val av revisor och revisorssuppleant
Bengt Ivansson väljs till revisor för 1 år och Leif Dahlberg väljs till revisorssuppleant för 1 år.

19. Rapporter
Bo Edman informerar
– en bra dialog har hållits med markägarna på Rutberget om genomförd skogsavverkning
– markägarna vill ha bort gamla kojan vid hotellet. Uppdras till styrelsen att ta hand om frågan
– kommunen kan leverera en ny utegrill till Rutberget. Styrelsen får fundera på lämplig plats
– funderingar finns på att flytta vindskydden vid fäbodarna, Fjälltjärn och Tomten, samt att göra spåret och skogsbilvägen nära Fjälltjärn till ett rundspår lämpligt för barn. Föreslås att vindskyddet vid fäbodarna får vara kvar men att det utsiktsröjs. Styrelsen är välkommen med synpunkter.
Carina Olofsson informerar att det finns en facebook-sida för Rutberget och Huggsjöstugan.
Flera berömmer spårpatrullen för fantastisk spårning i Rutbergsterrängen.

20. Övriga frågor
Kjell Mattsson vill sätta upp ett par snödjupsskyltar i området. Hans Erik Köhn meddelar att det är förberett.
Tommy Dickens frågar om hur man ser på rekryteringen av nya medlemmar. Svaret är positivt.
Bo Edman ska meddela när kommunalt bidrag ska sökas.
Styrelsemöte aviseras till måndag 16 april kl 19 på UH.

Vid protokollet:

……………………………….
Tommy Dickens, sekreterare

Justeras:

………………………………. ………………………………
Hans Engström Gunnar Eriksson