Årsmöte Föreningen Nola Motion
Protokoll

Tid och plats: 2014-09-22, Swecos kontor.

1. Mötets öppnande
Kjell E Mattsson öppnar mötet med 10 närvarande.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till mötesordförande väljs Bo Edman. Till mötessekreterare väljs Tommy Dickens.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare
Till protokolljusterare väljs Per Hägglund. Till rösträknare väljs Bo Andrén.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Annons om mötet har varit införd i ÖA den 2 september 2014 och samtliga medlemmar med tillgång till internet har fått mail om mötet. Godkännes.

5. Fastställande av dagordning
Godkännes.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013-14
Redovisas. Godkännes med ett mindre tillägg.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013-14
Redovisas. Godkännes.

7. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under 2013-14
Redovisas. Godkännes.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2013-14
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013-14.

9. Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, dvs 50 kr, vilket årsmötet beslutar.

10. Fastställande av verksamhetsplan inkl budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
Styrelsens förslag, som i huvudsak innebär oförändrad verksamhet med resultatet plus ca 7000 kr, redovisas. Årsmötet godkänner.

11. Styrelsens förslag och inkomna förslag från medlemmar
Inga förslag har inkommit.

12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år.
Valberedningen föreslår Kjell E Mattsson (omval). Beslutas.
b) tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
Valberedningen föreslår Leif Dahlberg (omval), Maria Norenius (omval) och Katrin Rosenblom (nyval). Beslutas.
c) en ersättare i styrelsen för en tid av två år.
Valberedningen föreslår Gunnar Eriksson (omval). Beslutas.
d) en stugfogde för en tid av två år.
Valberedningen föreslår Elisabeth Lundkvist (nyval). Beslutas.
e) en revisor jämte en ersättare för en tid av ett år.
Valberedningen föreslår Åke Wiström resp Linnea Lindblad (båda omval). Beslutas.
f) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Årsmötet beslutar utse Björn Sundström (sammankallande) och Birgitta Forsberg (båda omval).

13. Övriga frågor
a) Bo Edman informerar om att kurvan vid termometertallen är prioriterad och håller på att lösas, markägaren Holmen är positiv. Att kommunen ska informera tydligare om att hänsyn ska tas till markägare som upplåter mark för fritidsanläggningar. Att anslagstavlor för vindskydden är färdiga för uppsättning (Nola Motion kan fixa uppsättning). Att kommunens fritidsenhet har fått minskade resurser för naturvårdsarbete, från 8 man till 1,5. Att röjning vid vindskyddena Fäbohöjden och Tomten snarast ska genomföras när resurser finns. Att gamla spåret från Fjälltjärn till Tomten snart har markägaravtal, men den kommer inte att spåras av spårpatrullen. Att den överenskomna skyltplanen för Rutbergsterrängen snart är färdig. Att ny skogsbilväg tyvärr kommer att byggas från öster fäbodarna upp över berget. Arbetet är redan påbörjat i terrängen. Att ev bidrag till ny takad grillplats inte är omöjligt.
b) Kjell informerar kort om planerad, takad grillplats, som bedöms kosta 25-30 kkr. Att nya hotellet fyller 25 år nästa år (invigning var 25 mars 1990).
c) Bengt Byström önskar röjning av sly på vägen från Fjälltjärn (Bo E ska kolla). Och tycker det är positivt med vad som händer i området och reportagen som varit i lokaltidningarna.
d) Katrin R frågar om området/hotellet kan nyttjas även på sommaren. Kjell svarar att så är det, men med hänsyn till markägarna görs inte reklam för det.
e) Tommy informerar att en idé för framtiden som vi diskuterat är ett nytt vindskydd mellan Huggsjöstugan och hotellet.
f) Kjell avtackar med chokladask avgående funktionär Hans Engström (ej närvarande) samt mötesordförande Bo Edman.

14. Bo Edman avslutar mötet.

Vid protokollet:

—————————————- —————————————
Tommy Dickens, sekreterare Bo Edman, mötesordförande

Justeras:

—————————————-
Per Hägglund

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-14

Styrelsen för Nola Motion får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013-14 (från 1 augusti 2013 till och med 31 juli 2014). Föreningen är politiskt och religiöst neutral.

Styrelsen har under året bestått av:

Kjell E Mattsson, ordf Leif Dahlberg, kassör
Tommy Dickens, sekr Jennie Magnusson, ledamot
Hans Engström, ledamot Robert Åström, ledamot
Maria Norenius, ledamot Per Hägglund, ersättare
Gunnar Eriksson, ersättare

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten. Antalet medlemmar i Nola Motion var vid verksamhetsårets slut ca 270 st varav ca 220 betalat årsavgift för detta verksamhetsår. Målet, som var att fortsätta öka medlemsantalet från ca 220 vid verksamhetsårets början, har alltså uppfyllts.

Styrelsens arbete har under verksamhetsåret varit inriktat på dels att se till att hotellet fungerar väl, dels att söka nya lösningar som kan utveckla Rutbergsterrängen som helhet och förbättra miljön kring hotellet.

Den 1 september 2013 hade vi arbetsdag och styrelsemöte på hotellet. Vi städade hotellet, snyggade till brandplatsen efter gamla hotellet, röjde sly och tog ner några träd.

Årsmöte hölls på UH den 18 september med endast 9 närvarande. Årsmötet antog nya stadgar för föreningen.

Den 20 oktober hade vi markägarmöte på Västansjö bygdegård med två närvarande markägare (av fem som äger marken vi arrenderar för hotellet).

I december kunde vi placera ut två nya, fina snödjupsmätare på Rutberget.

Under hösten samlade vi in så många mailadresser som möjligt från medlemmarna för att kunna effektivisera utskick till medlemmarna. Under hösten tog också kassören Leif fram en hemsida för föreningen. Premiärvisningen blev i december.

I januari hade vi träffar med både Tidningen 7 och ÖA om Rutberget som resulterade i fina artiklar i båda tidningarna.

Den 21 januari fick Rutberget och hotellet vara tema i Örnsköldsviks närradio med Tommy Dickens som programvärd och Jörgen Rutegård som gäst i studion.

I januari kunde vi också presentera en karta som visar att högsta kustlinjen på 285 meter över havet ligger strax utanför hotellet. Där var strandlinjen för ca 10 000 år sedan när den senaste inlandsisen hade smält undan. Rutberget var då en av få öar som stack upp ur havet i vår region.

Under vårvintern färdigställde kommunen det nya vindskyddet på en av myrarna längs uppfarten Fjälltjärn, ett resultat av Nola Motions påtryckningar på kommunen. Syftet med placeringen är att ge barnfamiljer, som kanske inte klarar att åka ända upp på berget, en trivsamt rastplats inom räckhåll från parkeringen vid Fjälltjärn. Nola Motion har också fått namnge alla sju vindskydd i Rutbergsterrängen och de har försetts med snygga namnskyltar, som Leif gjort. Det nya vindskyddet heter Gnistret.

Den 16 mars stod Hotell Rutberget än en gång som värdstuga för ”Gå på tur”, som organiseras av kommunen. En vacker vinterdag med sol, blå himmel och kallgrader. Samtidigt passade Nola Motion på att fira 40-årsjubileum. Det var nämligen 1974 som föreningen bildades. Vi hade tipsrunda och korsord, skapat av Bengt Ivansson. Vi serverade kaffe, saft, jubileumstårta och 200 korvar, som tog slut. Det var många barnfamiljer och allmänt trivsamt. Servicepersonalen var i elden hela dagen.

Kjell har satt upp två fågelholkar på vårt arrende, varav en har haft hyresgäster.

Den 12 juni träffade Kjell och Leif våra kommunala samrådspartners Bosse, Patrik och Roger på Rutberget, där bl a den besvärliga kurvan nedom termometertallen diskuterades.

Under verksamhetsåret har föreningen tagit fram ett tygmärke med vår nya logga, som kan köpas på hotellet. Vi har också skaffat filtar till hotellet till glädje för alla frusna. Vi har fått flera sponsorer som får sina namn presenterade på vår hemsida. För att säkra att hotellet hålls i städat skick har vi under skidsäsongen haft en skötsellista, där ett femtontal engagerade skidåkare tagit ansvar för en vecka var.

Styrelsen kan konstatera att Nola Motion genomfört ännu ett lyckat år på Rutberget med många nöjda besökare på hotellet.

Örnsköldsvik i september 2014
Föreningen Nola Motion
E u

…………………………………
Tommy Dickens, sekr