Nola Motion
Örnsköldsvik
Årsmöte Föreningen Nola Motion

Protokoll
Tid och plats: 2013-09-18, UH.

1. Mötets öppnande
Kjell E Mattsson öppnar mötet med 9 närvarande.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till mötesordförande väljs Bo Edman. Till mötessekreterare väljs Tommy
Dickens.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Till protokolljusterare väljs Jennie Magnusson. Till rösträknare väljs Kjell
Larsson.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Annons om mötet har varit införd i ÖA den 30 augusti 2013 och information om
mötet har anslagits på Hotell Rutberget. Godkännes.

5. Fastställande av dagordning
Fastställes med tillägg under övriga frågor.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret del av 2013.
Redovisas. Godkännes.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret del av 2013.
Redovisas. Godkännes.

7. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under del av 2013.
Redovisas. Godkännes.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för del av 2013
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för del av 2013.

9. Godkännande av stadgar för Nola Motion
Förslag till stadgar utdelas. Diskuteras hur medlemmarna ska meddelas om
årsmöte. Konstateras att annons i ortstidningen är tillfyllest men ambitionen är
att mejla till alla medlemmar. Diskuteras eventuell hemsida som styrelsen
utreder. Kjell Larsson föreslår Johan Andersson som medhjälpare. Beslutas att
godkänna stadgeförslaget daterat 2013-09-12.

10. Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, dvs 50 kr, vilket årsmötet beslutar.

11. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget
Styrelsens förslag, som i huvudsak innebär oförändrad verksamhet med
nollresultat, redovisas. Årsmötet godkänner.

12. Styrelsens förslag och inkomna förslag från medlemmar
Inga förslag har inkommit.

13. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år.
Valberedningen föreslår Kjell E Mattsson. Beslutas.
b) tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
Valberedningen föreslår Tommy Dickens och Robert Åström. Kjell E Mattsson
föreslår Jennie Magnusson. Beslutas.
c) en ersättare i styrelsen för en tid av två år.
Valberedningen föreslår Per Hägglund . Beslutas.
d) en stugfogde för en tid av två år.
Kjell E Mattsson föreslår Rolf Näslund. Beslutas.
e) en revisor jämte en ersättare för en tid av ett år.
Valberedningen föreslår Åke Wiström resp Linnea Lindblad. Beslutas.
f) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
.                                                                                                                                                                                                                                                   Årsmötet beslutar utse BjörnSundström (sammankallande) samt uppdra till styrelsen att utse en ledamot.

14. Övriga frågor
a) Bo Edman redovisar pågående planering för ett nytt vindskydd på en myr längs
spåret från Fjälltjärn mot termometertallen, som sker i samarbete med Nola
Motion. Tanken är att vindskyddet ska bli attraktivt för barnfamiljer. Årsmötet
förordar ett vinkelbyggt vindskydd (typ Allvädershörna). Inriktningen är att ha
vindskyddet klart till kommande skidsäsong.
b) Avtackning med chokladask till avgående funktionär Carina Olofsson (ej
närvarande) samt ordförande Bo Edman.

15. Bo Edman avslutar mötet.

Vid protokollet:

 

—————————————-                         —————————————
Tommy Dickens, sekreterare                              Bo Edman, mötesordförande

 

Justeras:

 

—————————————-
Jennie Magnusson