STADGAR

för den naturliga, ideella föreningen. Antagna 20130918

NOLA MOTION

med hemort i Örnsköldsviks kommun.

Bildad 1974 (med namnet Nola Motionsklubb, nu kallar vi oss Nola Motion).

Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 18 september 2013.

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §      Ändamål

Föreningens ändamål är att ge skidåkande och promenerande människor ett utflyktsmål för sina aktiviteter genom att underhålla och förvalta raststugan Hotell Rutberget och närmaste omgiv­ningar. I vår verksamhetsidé, som är ett levande dokument, formulerar vi anledningar till varför vår förening finns och gör nytta i samhället samt hur verksamheten kan genomföras. Föreningen ska samarbeta med markägare, kommunen och den skidspårningsverksamhet som förekom­mer i rutbergsterrängen.

2 §      Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits som medlemmar i föreningen.

3 §      Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

4 §      Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

5 §      Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr o m den 1 augusti t o m den 31 juli.

6 §      Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna ska i stället avgö­ras i enlighet med vad som anges i 26 §.

7 §      Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8 §      Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till motions- och friluftsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m m ska förvaras, t ex i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

9 §      Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att mot­arbeta före-ningens ändamål eller verksamhetsidé.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen.

I beslutet ska skälen redovisas och inom tre dagar skriftligen meddelas den som fått avslag på medlemsansökan.

10 §    Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, ska anmäla detta till styrelsen och anses därmed ome­delbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får an­ses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen tas bort från medlemsförteckningen.

11 §    Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att hen har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens ändamål eller uppenbart skadat dess intressen.

12 §    Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

•     har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

•     har rätt till information om föreningens angelägenheter

•     ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av denna

•     har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid
upplösning av föreningen

 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

13 §    Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av september må­nad.

Kallelse till årsmötet ska senast tre veckor före mötet meddelas medlemmarna. Har förslag väckts om stadge-ändring, nedlägg­ning eller sammanslagning med annan förening eller övrig frå­ga av väsentlig betydelse för före­ningen eller dess medlemmar ska detta anges i kallelsen.

Verksamhets‑ och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med bud­get samt styrel-sens förslag och inkomna förslag från medlemmar med styrelsens yttrande ska vara tillgängliga senast en vecka före årsmötet.

14 §    Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får ge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet ge skriftligt yttrande över förslaget.

15 §    Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat medlemsavgift och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på mö­tet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

16 §    Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

17 §    Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs efter omröstning.

Med undantag för de i 7 § första stycket och 8 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen relativ eller absolut.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den som erhållit högsta anta­let röster är vald oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om hen är röstberättigad. Är hen inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händel­se av lika röstetal lotten avgöra.

18 §    Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

19 §    Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

3.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4.   Fastställande av dagordning.

5.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste rä­kenskapsåret

6.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

8.   Fastställande av medlemsavgifter.

9.   Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verk­samhets-/räkenskapsåret.

10. Styrelsens förslag och inkomna förslag från medlemmar.

11. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år

c) en ersättare i styrelsen för en tid av två år

d) en stugfogde för en tid av två år

e) en revisor jämte en ersättare för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens leda­möter delta

f) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sam­mankallande

12. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

20 §    Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom två veckor utlysa sådant mö­te att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till dagordning ska meddelas medlemmarna senast en vecka före mötet. Vidare ska kallelsen med förslag till dag­ordning anslås i Hotell Rutberget eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid mötet får endast det som föranlett detta upptas till behandling.

Om rösträtt och beslutsmässighet på extra årsmöte gäller vad som sägs i 15 § och 16 §.

 

VALBEREDNINGEN

21 §    Sammansättning, skyldigheter

Valberedningen består av en sammankallande och en övrig ledamot valda av årsmötet.

Valberedningen ska senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid går ut om de vill kandidera för nästa mandattid. Under valberedningsarbetet ska information ges till styrelsen om hur arbetet fortskrider.

Senast i samband med årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

REVISORER

22 §    Revision

Revisor och ersättare har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper ska vara revisor tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Revisor ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor före årsmö­tet.

 

STYRELSEN

23 §    Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt fyra till sex övriga ledamöter och ska bestå av kvinnor och män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare.

Vid förhinder för ledamot inträder ersättare enligt av årsmötet fastställd turordning. Om ledamot avgår före man-dattidens utgång inträder ersättare i hens ställe enligt samma turordning för tiden t o m nästföljande årsmöte. Ersättare deltar på styrelsemöten, men har inte rösträtt.

Styrelsen får mellan två årsmöten utse person till tillfällig ledamot fram till nästa årsmöte om högsta antalet leda-möter inte uppnåtts. Sådan ledamot har som övriga styrelseledamöter röst-, yttrande- och förslagsrätt samt får utses till befattning inom styrelsen.

24 §    Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för dess an­gelägenheter.

Styrelsen ska svara för föreningens verksamhet enligt fastställda ändamål samt tillvarata med­lemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

•     tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas

•     verkställa av årsmötet fattade beslut

•     planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

•     ansvara för och förvalta föreningens medel

•     meddela revisor räkenskaper m m enligt 22 §

•     förbereda årsmöte

 

Ordföranden är föreningens officiella representant och ska som sådan bl a svara på inkomna skrivelser. Hen ska leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stad­gar och övriga för föreningen bin-dande regler och beslut följs. Har ordföranden förhinder ska vi­ce ordföranden träda in i hens ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av övriga arbetsuppgifter. Om inte annat beslutats har sek­reteraren och kassören nedan angivna uppgifter.

 

Sekreteraren ska

•     förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten

•     föra protokoll över styrelsens sammanträden

•     se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett
betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumen-
teras

•     se till att fattade beslut har verkställts

•     årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen

 

Kassören ska

•     föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar
beslutade avgifter till föreningen

•     se till att föreningen söker bidrag från stat och kommun t ex

•     svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra
bok över föreningens räkenskaper

•     årligen upprätta balans- samt resultaträkningar

•     utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning

•     se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid

•     i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration
särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och
övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet

•     föra inventarieförteckning

•     se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet
som föreningens byggnader och övriga tillhörigheter är försäkrade
på ett betryggande sätt

25 §    Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefon-sammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande mötet.

Vid möte ska protokoll föras. Avvikande mening ska antecknas till protokollet. Protokoll justeras och godkänns på närmast efterföljande möte.

Protokoll från konstituerande möte ska undertecknas av sekreterare och justeras av ordförande och en person till för att bl a bankärenden ska kunna utföras av den eller dem som är valda att teckna föreningens firma.

 

TVIST

26 §    Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock ska följande gälla rörande kostnaderna för skilje­förfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman som utsetts. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.